Hot News :
สำนักปลัด

นางดวงตา สอนบุญ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นายณรงค์ ทำสอาด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศุภรานันท์ วันทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวชมพูนุช พรมประชุม

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

จ่าเอกวิทูรย์ พะสียา

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางดวงตา สอนบุญ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางปวริศา ทองวิเศษ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พ.จ.อ.พิเชษ แก่นกล้า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรี ไกรศร ทาทอง

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวสิริมา จันดาคูณ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ว่าที่ ร.ต.อำนาจ โสตรทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายมนูญ ทารักษ์

พนักงานขับรถยนต์

นายวัฒนา คำโสภา

นักการภารโรง

นายอุทัย ทำสอาด

คนงานทั่วไป

นางอุทัย วรรณเวช

แม่บ้าน อบต.นาเกษม(จ้างเหมา)

นายลิด สารีพันธ์

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(จ้างเหมา)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ