Hot News :
สำนักปลัด

นายกฤษฎา นาโสก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นายณรงค์ ทำสอาด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศุภรานันท์ วันทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวชมพูนุช พรมประชุม

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

จ่าเอกวิทูรย์ พะสียา

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางดวงตา สอนบุญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปวริศา ทองวิเศษ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรี ไกรศร ทาทอง

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายเสรี โพศรีทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมนูญ ทารักษ์

พนักงานขับรถยนต์

นายวัฒนา คำโสภา

นักการภารโรง

นายอุทัย ทำสอาด

คนงานทั่วไป

นางอุทัย วรรณเวช

แม่บ้าน อบต.นาเกษม(จ้างเหมา)

นายลิด สารีพันธ์

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(จ้างเหมา)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ