ข่าวกิจกรรม

      ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม, สิบเอกมงคล ครั้งพิบูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม, นายกมล จินพละ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต.นาเกษม ได้จัดโครงการเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จำนวน 41 คน(ที่เป็นตัวแทนประชาคม) เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในระดับตำบล จึงประชาสัมพันธืให้ทราบโดยทั่วกัน

      ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอทุ่งศรีอุดม พร้อมด้วย นายสมชัย วรรณสุทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, นายชาคริต ยิ่งใหญ่ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, นายสุเวช ชนะสุข ท้องถิ่นอำเภอทุ่งศรีอุดม, นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม, สิบเอกมงคล ครั้งพิบูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม, นายกมล จินพละ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา, นายอุทัย วันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนใหญ่, นายจรัล สารีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถาวร, นายนิรุทธ์ สิงห์คำ ผอ.รพ.สต.โนนใหญ่, นายธีระศักดิ์ ใยสุข ผอ.รพ.สต.นาเกษม และ นายแสวง สิทธิพร กำนันตำบลนาเกษม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต.นาเกษม ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยมและพบปะจากท่านนายอำเภอทุ่งศรีอุดม พร้อมคณะฯ เพื่อรับฟังนโยบายและข้อปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ของกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

      เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 บ้านโนนสว่าง ตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนแนวความคิด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งบ้านโนนสว่างมีผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 2 ราย และร่วมกันวางแผนในการรับผู้ป่วยที่ครบกำหนดระยะเวลาในการเฝ้าระวังจากโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 14 วัน จะกลับมากักตัวเองที่บ้านในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 อีก 14 วัน เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเกินไป

      เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายจอมปรางค์ ศรีอักษร และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้ร่วม "กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ" เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.นาเกษม มีทัศนคติที่ดี ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตลดอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

      ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดยสามารถให้คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการได้ผ่านการสแกน QR โค๊ต ได้ ณ จุดให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เพื่อให้ชาวตำบลนาเกษมได้ทราบถึงหลักเกณฑ์หรืออัตราการชำระภาษีต่างๆได้อย่างถูกต้อง และสามารถชำระภาษีประจำปีได้ทันตามเวลาที่กำหนด

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เพื่อให้ชาวตำบลนาเกษมได้ทราบถึงหลักเกณฑ์หรืออัตราการชำระภาษีต่างๆได้อย่างถูกต้อง และสามารถชำระภาษีประจำปีได้ทันตามเวลาที่กำหนด

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หากพบเห็นสัตว์ที่ต้องสงสัยให้รีบแจ้งทาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมได้ โทรศัพท์ 045-251715

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ