Hot News :

ข่าวกิจกรรม

      ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 9 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 9 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 9 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายสำลี สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาคมทั้ง 11 หมู่บ้านของตำบลนาเกษม ได้ร่วมกันจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านได้ปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและนำเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่ ผ่านการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันในทุกระดับ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของประชาชน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายสำลี สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบลนาเกษมทุกคน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตาม "นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)" เพื่อให้การเสริมสร้างการกำกับหน่วยงาน แสดงถึงความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 13 - 16 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 5 - 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า ได้ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ กรมทหารพรานที่ 23 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 8 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดปลูกต้นไม้ ในวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนใหญ่ หมู่ 5 และวัดบ้านโนนใหญ่ หมู่ 5 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 13 - 16 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น อำเภอทุ่งศรีอุดม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอทุ่งศรีอุดม(ประธานในพิธี) และ นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้ร่วมกันจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่) ประจำปี พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 6 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ร่วมกับ อำเภอทุ่งศรีอุดม และองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 แห่ง ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแข่งว่าว เป่าโหวต สมโภชน์ศาลหลักเมืองอำเภอทุ่งศรีอุดม ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อสืบสานงานประเพณีหรืองานประจำปีของอำเภอทุ่งศรีอุดม จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 17 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกษม ได้จัดกิจกรรมเคาะประตูบ้าน ต้านโควิด 19 (Covid-19) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในเขตตำบลนาเกษม ได้เฝ้าระวังและรู้จักการป้องกันให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค Covid-19 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 62 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 124 กำหนดให้ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ในการเลือกตั้งพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ เป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

      ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริการส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้มีมติเห็นชอบ เรื่อง ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริการส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหาร่ส่วนตำบลนาเกษม รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 045 - 251715

      ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม, สิบเอกมงคล ครั้งพิบูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม, นายกมล จินพละ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต.นาเกษม ได้จัดโครงการเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จำนวน 41 คน(ที่เป็นตัวแทนประชาคม) เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในระดับตำบล จึงประชาสัมพันธืให้ทราบโดยทั่วกัน

      ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอทุ่งศรีอุดม พร้อมด้วย นายสมชัย วรรณสุทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, นายชาคริต ยิ่งใหญ่ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, นายสุเวช ชนะสุข ท้องถิ่นอำเภอทุ่งศรีอุดม, นายจอมปรางค์ ศรีอักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม, สิบเอกมงคล ครั้งพิบูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม, นายกมล จินพละ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา, นายอุทัย วันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนใหญ่, นายจรัล สารีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถาวร, นายนิรุทธ์ สิงห์คำ ผอ.รพ.สต.โนนใหญ่, นายธีระศักดิ์ ใยสุข ผอ.รพ.สต.นาเกษม และ นายแสวง สิทธิพร กำนันตำบลนาเกษม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต.นาเกษม ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยมและพบปะจากท่านนายอำเภอทุ่งศรีอุดม พร้อมคณะฯ เพื่อรับฟังนโยบายและข้อปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ของกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ