ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายสำลี สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ,นางสาวเยาวรัตน์ รูปคม รองปลัด อบต.นาเกษม ,นางสาวพริมา บุญโสภา ท้องถิ่นอำเภอทุ่งศรีอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยความร่วมกับคณะทำงานสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ระดับหมู่บ้าน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ,ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ,สมาชิกสภาฯ ,ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธแนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในตำบลนาเกษม จำนวน 11 หมู่บ้าน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 10 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายสำลี สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบลนาเกษมทุกคน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตาม "นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)" เพื่อให้การเสริมสร้างการกำกับหน่วยงาน แสดงถึงความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายสำลี สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบลนาเกษมทุกคน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตาม "นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)" เพื่อให้การเสริมสร้างการกำกับหน่วยงาน แสดงถึงความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการจัดทำเวทีประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้ออกพื้นที่ร่วมทำถังขยะเปียกประจำครัวเรือน หมู่ที่ 5 ,7 และหมู่ที่ 8 เพื่อให้ได้เป้าหมาย 100% ตามนโยบายการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของกระทรวงมหาดไทย จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้ออกพื้นที่ร่วมทำถังขยะเปียกประจำครัวเรือน หมู่ที่ 2 ,4 และหมู่ที่ 6 เพื่อให้ได้เป้าหมาย 100% ตามนโยบายการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของกระทรวงมหาดไทย จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายสำลี สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลนาเกษม ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน "ต่อต้านยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 06.00 น. อำเภอทุ่งศรีอุดม ร่วมกับ องค์การบริการส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดงานถนนสายวัฒนธรรม(ถนนเติมสุข) ณ วัดโนนกลางหนองถาวร หมู่ที่ 8 บ้านโนนกลาง ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และการจัดกิจกรรม Kick off "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี" จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 9 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 9 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 9 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายสำลี สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาคมทั้ง 11 หมู่บ้านของตำบลนาเกษม ได้ร่วมกันจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านได้ปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและนำเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่ ผ่านการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันในทุกระดับ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของประชาชน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายสำลี สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบลนาเกษมทุกคน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตาม "นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)" เพื่อให้การเสริมสร้างการกำกับหน่วยงาน แสดงถึงความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 13 - 16 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

      วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ