Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นางเยาวรัตน์ รูปคม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 097-4795997

นางเยาวรัตน์ รูปคม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 097-4795997

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางดวงตา สอนบุญ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางศิริพร จันดาชาติ

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 089-8470208

นายศักดิ์ดา บุญฉวี

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 084-581095

นางวิลาวรรณ ศรีอักษร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร. 084-6075174

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ