สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

      วันที่ 13 - 16 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

[ 18-04-2565 ] Hits:59

นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายสำลี สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบลนาเกษมทุกคน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตาม "นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)" เพื่อให้การเสริมสร้างการกำกับหน่วยงาน แสดงถึงความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

[ 15-02-2565 ] Hits:51

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดย นายสำลี สิงห์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาคมทั้ง 11 หมู่บ้านของตำบลนาเกษม ได้ร่วมกันจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ...

[ 09-02-2565 ] Hits:41

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

      ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 62 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 124 กำหนดให้ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ในการเลือกตั้งพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ เป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

[ 27-01-2565 ] Hits:44

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ