• โครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง
 • โครงการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมฯ
 • จิตอาสาพัฒนาตำบลนาเกษม
 • โครงการปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 • ซ่อมถนนสายหลักสายหน้า อบต.นาเกษม
 • นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.นาเกษม
 • โครงการฝึกอบรม "การทำดอกไม้จันทน์"
 • การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560
 • โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานจ้าง
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0
 • วัดป่านาเกษม(สาขาวัดหนองป่าพงที่ 56)
สำนักงานปลัด

นายกฤษฎา นาโสก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นายณรงค์ ทำสอาด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศุภรานันท์ วันทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางปวริศา ทองวิเศษ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

จ่าเอกวิทูรย์ พะสียา

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางดวงตา สอนบุญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรี ไกรศร ทาทอง

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายเสรี โพศรีทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมนูญ ทารักษ์

พนักงานขับรถยนต์

นายวัฒนา คำโสภา

นักการภารโรง

นายอุทัย ทำสอาด

คนงานทั่วไป

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ