Hot News :

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านนาเจริญ หมู่ ๔ ช่วงจากบ้านนายบุญประถม สิทธิธรรม ไปห้าโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

วันพุธ, 09 พฤศจิกายน 2565 11:06

  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านนาเจริญ หมู่ ๔ ช่วงจากหน้าบ้านนายบุญประถม สิทธิธรรม ไปหน้าโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ตำบลนาเกษม อำเภทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๓,๐๐๐.-บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๘๓,๑๙๐.-บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ