• โครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง
 • โครงการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมฯ
 • จิตอาสาพัฒนาตำบลนาเกษม
 • โครงการปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 • ซ่อมถนนสายหลักสายหน้า อบต.นาเกษม
 • นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.นาเกษม
 • โครงการฝึกอบรม "การทำดอกไม้จันทน์"
 • การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560
 • โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานจ้าง
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0
 • วัดป่านาเกษม(สาขาวัดหนองป่าพงที่ 56)

ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดกิจกรรม "ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ" ณ ตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 บ.นาเกษม ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้มีการจัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมงานศูนย์วัฒนธรรมตำบลนาเกษม ประจำปีงบประมาณ 2561" ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.ณ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม หรือตามสถานที่ในเอกสารแบบท้ายมานี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.nakasem.go.th

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เพื่อให้ชาวตำบลนาเกษมได้ทราบถึงหลักเกณฑ์หรืออัตราการชำระภาษีต่างๆได้อย่างถูกต้อง และสามารถชำระภาษีประจำปีได้ทันตามเวลาที่กำหนด

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เพื่อให้ชาวตำบลนาเกษมได้ทราบถึงหลักเกณฑ์หรืออัตราการชำระภาษีต่างๆได้อย่างถูกต้อง และสามารถชำระภาษีประจำปีได้ทันตามเวลาที่กำหนด

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เพื่อให้ชาวตำบลนาเกษมเฝ้าระวังและป้องกัน หากมีอาการป่วยหรือไข้ให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อโลกสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เพื่อรณรงค์ให้ชาวตำบลนาเกษมได้นำไปใช้ประโยชน์และคัดแยกขยะในครัวเรือนได้

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หากพบเห็นสัตว์ที่ต้องสงสัยให้รีบแจ้งทาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมได้ โทรศัพท์ 045-251715

เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาเกษม มีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ